Accessibility and Language

Giving us feedback

The Scottish Ambulance Service welcomes and encourages Feedback, Comments and Concerns from our patients on the services that we deliver. There are a number of ways in which you can let us have your feedback.  We also welcome any positive comments you may have about the services that you have received.

Email

You can contact us by completing this form.

Letter

You can write to us (on any aspect of Feedback) to:

Corporate Affairs and Engagement Department, Scottish Ambulance Service National Headquarters, Gyle Square, 1 South Gyle Crescent, Edinburgh, EH12 9EB

Complaints procedure

The Scottish Ambulance Service aims to provide the best possible services but accept that sometimes things do go wrong. If there is an aspect of your care or some service with which you have not been satisfied, please let us know as soon as possible. We conform with the NHS Complaints Procedure and you can find details here about the complaints procedure.

Your Scottish Ambulance Service

You can give us feedback and take part in one of our discussions on our patient engagement website http://your.scottishambulance.com

Care Opinion

Care Opinion is an independent, not-for-profit organisation, which runs the Care Opinion website, where patients can tell their story about their experience of the NHS. This is a site where you can share your experiences of the ambulance service. Find out more about Care Opinion

Patient Advice & Support Service

An independent service with free, confidential information, advice and support for anyone wanting to give feedback, make comments, raise concerns or make a complaint about treatment and care provided by the NHS in Scotland.  Find out more about Patient Advice & Support Service

Tha na beachdan agaibh cudromach dhuinn

A bheil gearan, dragh no beachd agaibh mu ar deidhinn no a bheil sibh airson ar moladh? Gheibh sibh fiosrachadh an seo air na diofar dhòighean san urrainn dhuibh beachdan a chur thugainn.

Tuilleadh fiosrachaidh.

A’ cur bheachdan thugainn

Tha Seirbheis Ambaileans na h-Alba ro dheònach èisteachd ri Beachdan no Draghan a th’ aig na h-euslaintich againn mu ar seirbheisean agus tha sinn gur brosnachadh gu bhith ag innse dhuinn mun deidhinn. Tha grunn dhòighean ann san urrainn dhuibh fios a chur thugainn. Tha sinn cuideachd a’ cur fàilte air moladh sam bith a th’ agaibh airson na seirbheis a fhuair sibh..

Post-d

Faodaidh sibh fios a chur thugainn aig Scotamb.feedback@nhs.net leis an fhiosrachadh a leanas: a’ chiad ainm agaibh, ur sloinneadh, seòladh, baile, còd-puist, àireamh-fòn, seòladh puist-d agus beachdan.

Litir

Faodaidh sibh sgrìobhadh thugainn (a thaobh cùis sam bith) gu:
Roinn nan Cùisean Corporra is Conaltraidh, Prìomh Oifis Nàiseanta Seirbheis Ambaileans na h-Alba, Ceàrnag a’ Ghyle, 1 Corran Gyle a Deas, Dùn Èideann, EH12 9EB

Mar a nì sibh gearan

Tha e na amas do Sheirbheis Ambaileans na h-Alba an t-seirbheis as fheàrr as urrainn dhuinn a thoirt seachad, ach tha sinn a’ gabhail ris gum bi cùisean a’ dol ceàrr uaireannan. Ma tha pàirt den chùram no den t-seirbheis a fhuair sibh leis nach robh sibh riaraichte, feuch gun inns sibh dhuinn cho luath ’s as urrainn. Tha sinn a’ cumail ris na Modhan aig an NHS gus Dèiligeadh ri Gearanan, tha fiosrachadh an seo mu na modhan againn gus dèiligeadh ri gearanan.

An t-Seirbheis Ambaileans agaibh

Faodaidh sibh beachdan a thoirt dhuinn agus pàirt a ghabhail ann an aon de na còmhraidhean air an làrach-lìn againn gus co-chonaltradh a chumail ri euslaintich http://your.scottishambulance.com

Seirbheis Comhairleachaidh is Taice do dh’Euslaintich

’S e seirbheis neo-eisimeileach an-asgaidh a tha seo a bheir fiosrachadh, comhairle is taic gu dìomhair do dhuine sam bith a tha airson beachdan a thoirt seachad no draghan no gearanan a thogail mu na seirbheisean cùraim is leighis a bheir an NHS seachad ann an Alba.Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mun t-Seirbheis Chomhairleachaidh is Taice do dh’Euslaintich an seo.