Our Draft Gaelic Language Plan

 Friday 27 November 2015

The Scottish Ambulance Service has been working over the last few months to develop a draft Gaelic Language Plan which will take our work in this area forward over the coming years.

You can read our draft in English here and in Gaelic here

We are keen to hear your views and would welcome your comments on this form.

The closing date for feedback is Friday 22 January 2016.

Alternatively should you wish to discuss this in more detail you can attend a public meeting at 10 am on Friday 8 January 2016 at our office at;
Scottish Ambulance Service
Gyle Square
1 South Gyle Crescent
Edinburgh
EH12 9EB

Should you wish to attend this meeting please advise Ann Tobin, Equalities Manager on e-mail at atobin@nhs.net or by telephone on 0131 314 0035 by Monday 21 December 2015.

Tha Seirbheis Ambaileans na h-Alba air a bhith ag obair thar nam beagan mhìosan a dh’fhalbh gus dreachd de Phlana Gàidhlig ullachadh a stiùireas ar n-obair a thaobh na Gàidhlig sna bliadhnaichean a tha romhainn.

Faodaidh sibh an dreachd a leughadh ann am Beurla an seo agus ann an Gàidhlig an seo.

Bu thoigh leinn cluinntinn bhuaibh agus chuireamaid fàilte air ur beachdan agus faodaidh sibh an cur thugainn san fhoirm seo.

’S e an ceann-latha airson beachdan a thoirt dhuinn, Dihaoine 22 Faoilleach 2016.

Air neo ma tha sibh airson bruidhinn mun Phlana ann am barrachd doimhneachd, faodaidh sibh tighinn gu coinneamh phoblach aig 10m air Dihaoine 8 Faoilleach 2016 sna h-oifisean againn:
Seirbheis Ambaileans na h-Alba
Ceàrnag a’ Ghyle

Ma tha sibh airson tighinn chun na coinneimh seo, cuiribh fios gu Ann Tobin, Am Manaidsear Co-ionannachd le post-d atobin@nhs.net no le bhith fònadh 0131 314 0035 ro Dhiluain 21 Dùbhlachd 2015.